Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIKRAM YOGA HAARLEM

I. DEFINITIES

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Bikram Yoga Haarlem, welke zijn gepubliceerd op de website van Bikram Yoga Haarlem: www.bikramyogahaarlem.nl. Deze algemene voorwaarden zijn ook in PDF te downloaden op de Website.
 2. Abonnement: een door Bikram Yoga Haarlem uit te geven c.q. uitgegeven en door een Deelnemer te betalen c.q. betaald Abonnement afgesloten voor minimaal één maand voor het onbeperkt volgen van de yogalessen van het Lesrooster.
 3. Abonnementsmaand: de periode van de 1e dag van een maand tot de 1e dag van de opvolgende maand waarover de Deelnemer het Maandbedrag voor zijn/haar Abonnement betaalt.
 4. Bikram Yoga Haarlem: de yogaschool Bikram Yoga Haarlem welke is gevestigd te (2011 LG) Haarlem aan de Kruisweg 72-zwart en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50377450.
 5. Dag Pas: een Lessenkaart geldig voor het volgen van één yogales bij Bikram Yoga Haarlem anders dan op basis van de Intro Pas, een Abonnement, of Strippenkaart.
 6. Deelnemer: Degene die yogalessen volgt c.q. zich heeft aangemeld om yogalessen te volgen bij Bikram Yoga Haarlem.
 7. Huisregels: de gedrags- en omgangsregels zoals deze gelden bij Bikram Yoga Haarlem, zoals opgenomen in artikel IX. van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Intro Pas: een Lessenkaart voor nieuwe Deelnemers zoals bedoeld in artikel V.1.
 9. 10-Strippenkaart: een Lessenkaart geldig voor tien (10) lessen, zoals bedoeld in artikel V.2.
 10. Lessenkaart: een door Bikram Yoga Haarlem uit te geven c.q. uitgegeven en door de Deelnemer te betalen c.q. betaalde lessenkaart welke geldig is voor deelname aan yogalessen bij Bikram Yoga Haarlem voor een bepaalde duur en/of voor een bepaald aantal yogalessen.
 11. Lesrooster: het reguliere wekelijkse lesrooster van Bikram Yoga Haarlem zoals dit op de Website staat vermeld.
 12. Maandbedrag: het bedrag dat maandelijks via automatische incasso door de Deelnemer wordt betaald aan Bikram Yoga Haarlem voor zijn/haar Abonnement.
 13. Privéles: een yogales bij Bikram Yoga Haarlem buiten het Lesrooster om waarvoor de Deelnemer van te voren een afspraak maakt en waarbij één (1) Deelnemer les krijgt van één (1) yogadocent, als bedoeld in artikel V.5.
 14. Privékaart: een Lessenkaart voor Privélessen bij Bikram Yoga Haarlem als bedoeld in artikel V.5.
 15. Website: de website van Bikram Yoga Haarlem: www.bikramyogahaarlem.nl.
 16. Workshop: een door Bikram Yoga Haarlem georganiseerde workshop of speciale les anders dan de reguliere yogalessen van het Lesrooster.

II. TOEPASSELIJKHEID

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen, Strippenkaarten, Dag Passen, Privé Lessen en Privékaarten bij Bikram Yoga Haarlem, alsmede op alle Workshops bij Bikram Yoga Haarlem en op het gebruik van alle faciliteiten en diensten bij Bikram Yoga Haarlem.
 2. Door het invullen van het aanmeldformulier op de Website van Bikram Yoga Haarlem of via de Fitmanager App van Bikram Yoga Haarlem en/of door deelname aan een yogales bij Bikram Yoga Haarlem verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Bikram Yoga Haarlem kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De versie van de Algemene Voorwaarden zoals beschikbaar op de Website is altijd de laatste en geldende versie.

III. YOGALESSEN VOLGEN – ALGEMEEN

 1. Alle Deelnemers dienen zich voorafgaand aan elke yogales die zij (willen) volgen direct bij binnenkomst in te schrijven bij de balie van Bikram Yoga Haarlem via de voor die yogales bestemde registratielijst op de iPads bij de balie. Dit geldt ook als de Deelnemer zich reeds online heeft aangemeld voor de betreffende yogales.
 2. De Deelnemer kan de lessen vermeld op het Lesrooster volgen op basis van een Intro Pas, Abonnement, of Lessenkaart (waaronder mede begrepen de Dag Pas).

IV. YOGALESSEN VOLGEN OP BASIS VAN HET ABONNEMENT

 1. Abonnement: Tarief tijdens Intro Pas en tarief buiten Intro Pas 1) Wanneer de Deelnemer tijdens of direct volgend op zijn/haar Intro Pas een Abonnement afsluit bij Bikram Yoga Haarlem, geldt voor de Deelnemer het gereduceerde Maandbedrag voor nieuwe Deelnemers. Dit gereduceerde tarief blijft gelden voor deze Deelnemer zolang hij/zij het Abonnement niet opzegt. 2) Als de Deelnemer op een later moment een Abonnement afsluit bij Bikram Yoga Haarlem, geldt voor de Deelnemer het reguliere Maandbedrag van 100 euro per maand. Dit tarief blijft gelden voor deze Deelnemer zolang hij/zij het Abonnement niet opzegt. 3) Alle Abonnementen kunnen vanaf het begin maandelijks worden opgezegd. Met inachtneming van de opzegtermijn. Zie ook artikel IV. 3 hieronder. 4) Alle Abonnementsmaanden lopen bij Bikram Yoga Haarlem voor alle Deelnemers van de 1e van de maand tot de 1e van de opvolgende maand. 5) De Deelnemer kan op elke dag van de maand een Abonnement starten. Indien de Deelnemer gedurende een lopende maand een Abonnement afsluit wordt voor de eerste “gebroken” maand een deelbedrag (pro rato berekend op grond van het voor de betreffende Deelnemer geldende Maandbedrag) in rekening gebracht. Vanaf de eerste volledige maand wordt vervolgens maandelijks het volledige Maandbedrag in rekening gebracht.
 2. Abonnement: totstandkoming, looptijd en voorwaarden 1) Elk Abonnement geeft de Deelnemer recht op een ongelimiteerd aantal yogalessen van het Lesrooster gedurende de looptijd van het Abonnement. 2) Na afsluiting van het Abonnement loopt het Abonnement automatisch voor onbepaalde tijd door tot het moment van beëindiging door opzegging als bedoeld in artikel IV.3.
  3) Een Abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 4) Een Abonnement komt tot stand op het moment dat de Deelnemer het Abonnement koopt in de Fitmanager Shop dan wel de eerste betaling verricht voor dit Abonnement via de aan de Deelnemer door Bikram Yoga Haarlem per email toegezonden betaallink. Vanaf dat moment heeft Bikram Yoga Haarlem het recht het Maandbedrag en eventuele andere openstaande bedragen in verband met het Abonnement (zoals mislukte incassokosten) via automatisch incasso te innen van het door de Deelnemer opgegeven IBAN. De Deelnemer heeft alsdan de verplichting het Maandbedrag maandelijks op de datum van afschrijving beschikbaar te hebben op het op het opgegeven IBAN. De datum van afschrijving is elke maand op of rond de 23e van de maand voor de opvolgende maand. 5) De ingangsdatum van een Abonnement is de dag dat de Deelnemer het Abonnement afsluit of de startdatum die de Deelnemer bij aankoop zelf invoert. Vanaf die datum kan de Deelnemer gebruik maken van het Abonnement. 6) Het Maandbedrag is verschuldigd ongeacht of de Deelnemer daadwerkelijk yogalessen volgt bij Bikram Yoga Haarlem. 7) Zie ook artikel VI.2. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot Abonnementen.
 3. Abonnement: beëindiging 1) Elk Abonnement kan maandelijks worden beëindigd met een opzegtermijn van 15 dagen. Opzegging dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling daartoe aan Bikram Yoga Haarlem. Een mededeling via email naar info@bikramyogahaarlem.nl heeft te gelden als schriftelijk. Een opzegging is definitief wanneer de Deelnemer van Bikram Yoga Haarlem een email ontvangt ter bevestiging van de opzegging. Onder geen enkel beding kan opzegging geschieden door een mondelinge mededeling aan de balie van Bikram Yoga Haarlem en/of aan één van de yogadocenten van Bikram Yoga Haarlem. 2) Alle Abonnementen bij Bikram Yoga Haarlem lopen van de 1e van de maand tot de 1e van de opvolgende maand. 3) Door opzegging op of vóór de 15e van de maand, eindigt het Abonnement per de 1e van de opvolgende maand. Door opzegging ná de 15e van de maand eindigt het Abonnement per de 1e van de maand erna (zie het voorbeeld hieronder ter toelichting). a) Voorbeeld 1: Een Abonnement wordt per email van 12 april beëindigd. De opzegging is vóór de 15e van de lopende maand ontvangen. Dit betekent dat dit Abonnement eindigt per 1 mei.
  b) Voorbeeld 2: Een Abonnement wordt per email van 16 april beëindigd. De opzegging is ná de 15e van de lopende maand ontvangen. Dit betekent dat het Abonnement eindigt per 1 juni. 4) Na beëindiging van een Abonnement kan de Deelnemer altijd opnieuw een Abonnement afsluiten tegen het op het moment van afsluiting geldende reguliere Maandbedrag. Het is niet mogelijk om opnieuw tegen het gereduceerde Maandbedrag een Abonnement af te sluiten. 5) In geval van beëindiging van een Abonnement vindt geen restitutie van geïncasseerde Maandbedragen plaats. De Deelnemer blijft het Maandbedrag maandelijks verschuldigd tot aan de datum waarop het Abonnement in overeenstemming met het bepaalde in artikel IV.3. wordt beëindigd.
 4. Abonnement: pauzeren 1) De Deelnemer die een Abonnement heeft aangeschaft heeft de mogelijkheid om één (1) maal per twaalf (12) Abonnementsmaanden dit Abonnement te pauzeren voor de duur van maximaal één (1) maand. Een verzoek om pauzeren moet schriftelijk worden ingediend bij Bikram Yoga Haarlem. Indiening van dit verzoek per email naar info@bikramyogahaarlem.nl heeft te gelden als schriftelijk. Onder geen enkel beding kan opschorting geschieden door een mondeling verzoek aan de balie van Bikram Yoga Haarlem en/of aan één van de yogadocenten van Bikram Yoga Haarlem. 2) In geval van langdurige ziekte of in geval van zwangerschap kan het Abonnement voor een periode van maximaal zes (6) maanden worden gepauzeerd. Een verzoek om pauzeren moet schriftelijk worden ingediend bij Bikram Yoga Haarlem en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Indiening van dit verzoek per email naar info@bikramyogahaarlem.nl heeft te gelden als schriftelijk. Onder geen enkel beding kan opschorting geschieden door een mondeling verzoek aan de balie van Bikram Yoga Haarlem en/of aan één van de yogadocenten van Bikram Yoga Haarlem. 3) De Deelnemer doet het verzoek tot pauzeren (als bedoeld in artikel 4.1) en 4.2)) uiterlijk zeven (7) dagen vóór de gewenste ingangsdatum van de pauze periode. Het is niet mogelijk om een pauze periode te verzoeken voor een periode met een ingangsdatum korter dan zeven (7) dagen voorafgaand aan het verzoek tot pauzeren 4) Voor het pauzeren van een Abonnement als bedoeld in artikel 4.1) en 4.2) hierboven, worden geen kosten berekend. 5) Het maandbedrag voor de maand(en) waarin de pauze periode valt, wordt naar rato aangepast. De Deelnemer betaalt niet voor de periode dat het Abonnement gepauzeerd is. 6) Een pauze periode is definitief wanneer de Deelnemer van Bikram Yoga Haarlem een email ontvangt ter bevestiging van de pauze periode. 7) Een Abonnement kan door de Deelnemers NIET worden opgezegd/beëindigd gedurende de pauze periode. Pas na afloop van de pauze periode kan de Deelnemer het Abonnement opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn en het bepaalde in artikel IV.3. hierboven.

V. YOGALESSEN VOLGEN ANDERS DAN OP BASIS VAN ABONNEMENT

 1. Intro Pas 1) De Intro Pas kan éénmalig worden aangeschaft door nieuwe Deelnemers. 2) De Intro Pas geeft recht op één (1) maand onbeperkt yogalessen bij Bikram Yoga Haarlem. 3) De Intro Pas start op de dag dat de Deelnemer zijn/haar eerste les bij Bikram Yoga Haarlem volgt. 4) Een Intro Pas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. 10 Strippenkaart 1) De 10 Strippenkaart geeft recht op tien (10) yogalessen bij Bikram Yoga Haarlem. 2) De 10 Strippenkaart is 12 maanden geldig vanaf de dag dat de Deelnemer zijn/haar eerste les op deze 10 Strippenkaart volgt. 3) Indien de Deelnemer na verloop van de 12 maanden als bedoeld in lid 2) hierboven nog lessen over heeft op zijn/haar 10 Strippenkaart, vervallen deze lessen. 4) De 10 Strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 5) Zie ook artikel VI.4. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot 10 Strippenkaarten.
 3. Dag Pas 1) Een Dag Pas geeft recht op één (1) yoga les bij Bikram Yoga Haarlem. 2) Een Dag Pas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 3) Zie ook artikel VI.4. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot Dag Passen.
 4. Privé Programma en Eén-op-één-lessen 1) Het Privé Programma bestaan uit 3 afzonderlijke Eén-op-één-lessen van 90 minuten. 2) Een losse Eén-op-één-les kan alleen worden geboekt na het volgen van het Privé Programma als bedoeld in artikel V.4.1) hierboven. 3) Een losse Eén-op-één-les is 90 minuten of 60 minuten. 4) Het Privé Programma en opvolgende Eén-op-één-lessen worden gegeven bij Bikram Yoga Haarlem buiten het Lesrooster om en alleen op afspraak. 5) De Deelnemer vraagt het Privé Programma en eventueel opvolgende Eén-op-één-lessen aan bij Bikram Yoga Haarlem door een email te sturen naar: info@bikramyogahaarlem.nl. 6) Bikram Yoga Haarlem stuurt de deelnemer na aanvraag van het Privé Programma of opvolgende Eén-op-één-lessen de beschikbare tijdsvakken door voor welke de Deelnemer kan boeken. Na bevestiging van deze tijdsvakken staan deze tijdsvakken gereserveerd voor de Deelnemer. 7) Na ontvangst van de betaling voor het volledige Privé Programma en/of de losse Eén-op-één-les, is de reservering definitief. 8) Alle lessen uit het Privé Programma en/of opvolgende Eén-op-één-lessen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 9) Zie ook artikel VI.4. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot het Privé Programma en losse Eén-op0-één-lessen.

VI. BETALING EN PRIJSWIJZIGING

 1. Algemeen 1) Alle yogalessen en/of Workshops die de Deelnemer volgt bij Bikram Yoga Haarlem moeten voorafgaand aan het plaatsvinden van de te volgen yogales volledig betaald zijn. 2) Alle Intro Passen, Strippenkaarten, het Privé Programma, en Eén-op-één-lessen moeten voorafgaand aan het plaatsvinden van de eerste les die op deze kaarten wordt gevolgd volledig betaald zijn. 3) De lopende maand van alle Abonnementen moet voorafgaand aan het plaatsvinden van de eerste les op dit Abonnement volledig betaald zijn. 4) Alle verkopen bij Bikram Yoga Haarlem zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bikram Yoga Haarlem geeft geen geld terug. 5) Bikram Yoga Haarlem behoudt zicht het recht voor om de prijzen van de Intro Passen, Abonnementen, Lessenkaarten, Dag Passen, het Privé Programma, Eén-op-één-lessen en/of andere producten en/of diensten te wijzigen. 6) Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op verkopen die tot stand zijn gekomen vóór de betreffende prijswijziging, behalve in het geval van lid 2. onder 4) van dit artikel en met inachtneming van lid 2. onder 5) van dit artikel. 7) Prijswijzigingen als bedoeld in dit artikel worden vooraf aangekondigd in de ruimten van Bikram Yoga Haarlem en/of per email en vermeld op de Website.

 2. Abonnement 1) De Deelnemer kan alleen een Abonnement aanschaffen bij betaling via een automatisch incasso. De datum van afschrijving is op of rond de 23e van de maand voor de opvolgende maand. 2) Indien het Maandbedrag niet kan worden geïncasseerd zal voor elke mislukte incassopoging een bedrag van vijf (5) euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Bikram Yoga Haarlem behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van de betreffende Deelnemer op te schorten tot de betaling is voldaan. De Deelnemer blijft het openstaande Maandbedrag onverminderd verschuldigd. 3) Indien de Deelnemer een betalingsachterstand heeft van meer dan veertien (14) dagen kan Bikram Yoga Haarlem het Abonnement van de Deelnemer opschorten dan wel beëindigen. De Deelnemer blijft ook na de opschorting c.q. beëindiging van het Abonnement het tot aan de opschorting c.q. beëindiging openstaande bedrag verschuldigd. 4) Bikram Yoga Haarlem behoudt zicht het recht voor om het Maandbedrag gedurende de looptijd van een Abonnement te wijzigen. 5) Het Maandbedrag kan voor de Deelnemer niet worden gewijzigd voor de lopende maand van een Abonnement.
 3. Intro Pas, 10 Strippenkaarten, Dag Passen, het Privé Programma, en Eén-op-één-lessen De Deelnemer kan de Intro Pas, 10 Strippenkaarten, Dag Passen, het Privé Programma, en Eén-op-één-lessen contant of met PIN afrekenen bij de balie van Bikram Yoga Haarlem, of deze online aanschaffen via de Website of via de Fitmanager App via de daar aangeboden betaalmethoden.

VII. LESROOSTER

 1. Het Lesrooster staat op de Website. Bikram Yoga Haarlem behoudt zich het recht voor het Lesrooster elk moment te wijzigen. Eventuele tijdelijke of definitieve wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de ruimten van Bikram Yoga Haarlem, vermelding op de Website en/of per email.
 2. Bikram Yoga Haarlem is het hele jaar geopend. Bikram Yoga Haarlem behoudt zich het recht voor om op vooraf aangekondigde c.q. aan te kondigen data (bijvoorbeeld feestdagen) de yogaschool te sluiten óf het Lesrooster te wijzigen.
 3. Bikram Yoga Haarlem behoudt zich het recht voor om een yogales van het Lesrooster te annuleren, dan wel de op het Lesrooster genoemde docent te wijzigen.

VIII. RESERVEREN

 1. Deelnemers kunnen voor yogalessen bij Bikram Yoga Haarlem vooraf een reservering maken via de Website.
 2. Reserveren is niet verplicht en aan het maken van een reservering zijn geen kosten verbonden.

IX. HUISREGELS

 1. Alle Deelnemers dienen de volgende Huisregels van Bikram Yoga Haarlem in acht te nemen: 1) Kom schoon en fris naar de yogales. Het gebruik van geurloze deodorant wordt aangeraden. 2) Draag geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren en gebruik geen parfumsprays of deodorantsprays in de ruimten van Bikram Yoga Haarlem. 3) Draag schone en geschikte yogakleding tijdens de yogalessen, waarin je gemakkelijk kunt bewegen en zweten. 4) Volg altijd de instructies van de yogadocent(en) op. 5) Houd rekening met andere Deelnemers door na de yogales kort te douchen. 6) Het gebruik van (wegwerp)scheermesjes en/of nagelknippers in de (douche)ruimten van Bikram Yoga Haarlem is niet toegestaan. 7) Laat schoenen en (buiten)slippers achter bij de schoenenbank bij de voordeur van Bikram Yoga Haarlem. Slippers mogen binnen gedragen worden (behalve in de yoga zaal) mits deze nooit buiten zijn gedragen. Alleen blote voeten in de yoga zaal.
  8) Een rubberen “sticky” yoga mat en handdoek (groot genoeg om de yoga mat grotendeels te bedekken) zijn verplicht voor alle yogalessen. Deelnemers kunnen deze zelf meenemen. Bikram Yoga Haarlem biedt ook yogamatten en yogahanddoeken te huur of te koop aan bij de balie. 9) Om iedereen optimale rust te gunnen, worden Deelnemers verzocht om voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yoga zaal en in de andere ruimten zachtjes te praten. 10) Deelname aan de yogalessen onder invloed van alcohol of drugs is strikt verboden. 11) Roken is verboden in alle ruimten van Bikram Yoga Haarlem, inclusief de toiletten, de tuin en direct vóór de voordeur van Bikram Yoga Haarlem. 12) Mobiele telefoons, tablets en andere elektronica dienen vóór of bij binnenkomst te worden uitgezet. Alle elektronica dient (uitgeschakeld) in de kleedkamers te worden opgeborgen. Het meenemen van deze en andere kostbaarheden is op eigen risico. 13) Laat kostbaarheden thuis. 14) De (lichamelijke) integriteit van Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt bij Bikram Yoga Haarlem niet getolereerd.
 2. Bikram Yoga Haarlem behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de Huisregels, zoals genoemd in artikel IX.1. hierboven niet naleven, de toegang tot Bikram Yoga Haarlem te ontzeggen en het Abonnement of de Lessenkaart van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld. Reeds bestaande betalingsverplichtingen van de betreffende Deelnemer blijven in dat geval onverminderd bestaan.

X. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan yogalessen en/of Workshops 1) De Deelnemer volgt de yogalessen en/of Workshops op eigen risico. 2) Bikram Yoga Haarlem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade in verband met deelname aan yogalessen en/of Workshops door Deelnemers. 3) Bikram Yoga Haarlem werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten. 4) Om eventuele risico’s op blessures en schade tot een minimum te beperken hanteert Bikram Yoga Haarlem de volgende richtlijnen voor Deelnemers. Het is aan de Deelnemer zelf om deze richtlijnen na te leven: a) Zorg dat je voorafgaand aan deelname aan een les op de hoogte bent van wat de yogalessen inhouden. Je kunt hiertoe de Website te raadplegen en voor meer informatie of uitleg contact opnemen met Bikram Yoga Haarlem door een email te sturen naar info@bikramyogahaarlem.nl. b) Als je twijfelt of je lichamelijk in staat bent tot het volgen van de yogalessen: Consulteer altijd een arts en/of degene bij wie je onder behandeling bent voordat je begint met de yogalessen. c) Indien je (recent) een operatie hebt ondergaan, chronische gezondheidsklachten hebt, een blessure hebt en/of anderszins onder medische behandeling bent: Consulteer altijd een arts en/of degene bij wie je onder behandeling bent voordat je begint met de yogalessen. d) Indien je zwanger bent: Consulteer altijd een arts en/of jouw verloskundige voordat je begint met de yogalessen. e) Indien één (of meer) van de situaties genoemd in de leden b), c) en/of d) hierboven op jou van toepassing is/zijn of als je andere lichamelijke klachten hebt, meld dit altijd voorafgaand aan de yogales aan de yogadocent die lesgeeft. f) Luister naar en volg de instructies van de yogadocent die lesgeeft. g) Voer de ademhalingsoefeningen en yogahoudingen zorgvuldig en rustig uit en wees je bewust van je eigen (lichamelijke) grenzen. h) Forceer niets tijdens de yogalessen en voer geen yogaoefeningen uit die pijnlijk zijn. i) Stel vragen aan de yogadocent die lesgeeft wanneer je een oefening of houding niet begrijpt of wanneer je een instructie niet begrijpt.

 2. Verlies van of schade aan eigendommen 1) Het achterlaten van eigendommen in de kleedkamers of andere ruimten van Bikram Yoga Haarlem is op eigen risico van de Deelnemer. 2) Bikram Yoga Haarlem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade in verband met het achterlaten van eigendommen door Deelnemers bij Bikram Yoga Haarlem. 3) Bikram Yoga Haarlem bewaart alle bij haar achtergelaten zaken (verder: “gevonden voorwerpen”) vier (4) weken. Na vier (4) weken brengt Bikram Yoga Haarlem de gevonden voorwerpen naar een kringloopwinkel of gooit deze weg, zonder dat voor de Deelnemer enig recht op vergoeding bestaat.

XI. PERSOONSGEGEVENS

 1. Bikram Yoga Haarlem verzamelt persoonsgegevens van Deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betaalopdrachten en voor administratie- en informatiedoeleinden. Bikram Yoga Haarlem gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.
 2. Bikram Yoga Haarlem gebruikt de in artikel XI.1. genoemde persoonsgegevens onder meer om Deelnemers op de hoogte te brengen van door Bikram Yoga Haarlem georganiseerde activiteiten en van eventuele wijzigingen in het Lesrooster.
 3. Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van de informatie als bedoeld in lid 2) hierboven kan de Deelnemer dit aan Bikram Yoga Haarlem meedelen door een email te sturen naar info@bikramyogahaarlem.nl. De Deelnemer is ervan op de hoogte dat het in dat geval niet mogelijk is van alle online diensten en producten gebruik te maken.
 4. Bikram Yoga Haarlem geeft de persoonsgegevens van haar Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

XII. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die in verband met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, en/of andere verkopen van Bikram Yoga Haarlem of dienstverlening door Bikram Yoga Haarlem ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Download Algemene Voorwaarden in PDF