Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIKRAM YOGA HAARLEM

I. DEFINITIES

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Bikram Yoga Haarlem, welke zijn gepubliceerd op de website van Bikram Yoga Haarlem: www.bikramyogahaarlem.nl. Deze algemene voorwaarden zijn ook in PDF te downloaden op de Website.
 2. Bikram Yoga Haarlem: de yogaschool Bikram Yoga Haarlem welke is gevestigd te (2011 LG) Haarlem aan de Kruisweg 72-zwart en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50377450.
 3. Huisregels: de gedrags- en omgangsregels zoals deze gelden bij Bikram Yoga Haarlem, zoals opgenomen in artikel IX. van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Inschrijfkaart: de papieren registratiekaart in te vullen en te ondertekenen door elke nieuwe Student voorafgaand aan zijn/haar eerste yoga les bij Bikram Yoga Haarlem.
 5. Introductiekaart: een Lessenkaart voor nieuwe Studenten zoals bedoeld in artikel V.1.
 6. 10-Lessenkaart: een Lessenkaart geldig voor 10 lessen, zoals bedoeld in artikel V.2.
 7. Lessenkaart: een door Bikram Yoga Haarlem uit te geven c.q. uitgegeven en door de Student te betalen c.q. betaalde lessenkaart welke geldig is voor deelname aan yogalessen bij Bikram Yoga Haarlem voor een bepaalde duur en/of voor een bepaald aantal yogalessen.
 8. Lesrooster: het reguliere wekelijkse lesrooster van Bikram Yoga Haarlem zoals dit op de Website staat vermeld.
 9. Lidmaatschap: een door Bikram Yoga Haarlem uit te geven c.q. uitgegeven en door een Student te betalen c.q. betaald lidmaatschap afgesloten voor een Minimum looptijd voor het onbeperkt volgen van de yogalessen van het Lesrooster. De verschillende Lidmaatschappen zijn nader gedefinieerd onder I.9. en I.10. hieronder.
 10. Lidmaatschap > 3mnd: een Lidmaatschap waarvan de Minimum looptijd drie (3) achtereenvolgende maanden bedraagt.
 11. Lidmaatschap > 12mnd: een Lidmaatschap waarvan de Minimum looptijd twaalf (12) achtereenvolgende bedraagt.
 12. Lidmaatschapsformulier: het door de Student in te vullen en te ondertekenen formulier waarbij de Student aan Bikram Yoga Haarlem toestemming geeft om maandelijks het Maandbedrag via automatische incasso af te schrijven van het door de Student opgegeven IBAN.
 13. Lidmaatschapsmaand: de maandelijkse periode van een Lidmaatschap waarover de Student het Maandbedrag betaalt.
 14. Losse les: een éénmalige door de Student te betalen c.q. betaalde en te volgen yogales bij Bikram Yoga Haarlem anders dan op basis van een Lidmaatschap of Lessenkaart.
 15. Maandbedrag: het standaard maandbedrag dat via automatische incasso door de Student wordt betaald aan Bikram Yoga Haarlem voor zijn/haar Lidmaatschap. Op dit Maandbedrag kan gedurende een bepaalde periode korting worden verstrekt, zoals omschreven in artikel IV.1.2).
 16. Minimum looptijd: de looptijd waarvoor het Lidmaatschap minimaal wordt afgesloten. Gedurende deze periode kan het Lidmaatschap niet (tussentijds) worden opgezegd.
 17. Privéles: een yogales bij Bikram Yoga Haarlem buiten het Lesrooster om waarvoor de Student van te voren een afspraak maakt en waarbij één (1) Student les krijgt van één (1) yogadocent, als bedoeld in artikel V.4.
 18. Privékaart: een lessenkaart voor Privélessen bij Bikram Yoga Haarlem als bedoeld in artikel V.4.
 19. Student: een ieder die yogalessen volgt c.q. zich heeft aangemeld om yogalessen te volgen bij Bikram Yoga Haarlem.
 20. Verlenging: een verlenging van een 10-Lessenkaart, zoals bedoeld in artikel V.2.3).
 21. Website: de website van Bikram Yoga Haarlem: www.bikramyogahaarlem.nl.
 22. Workshop: een door Bikram Yoga Haarlem georganiseerde workshop of speciale les anders dan de reguliere yogalessen van het Lesrooster.

II. TOEPASSELIJKHEID

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Lidmaatschappen, Lessenkaarten, Losse lessen, Privé Lessen en Privékaarten bij Bikram Yoga Haarlem, alsmede op alle Workshops bij Bikram Yoga Haarlem en op het gebruik van alle faciliteiten en diensten bij Bikram Yoga Haarlem.
 2. Door het invullen en ondertekenen van de Inschrijfkaart van Bikram Yoga Haarlem en/of deelname aan de yoga les bij Bikram Yoga Haarlem verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Bikram Yoga Haarlem kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De versie van de Algemene Voorwaarden zoals beschikbaar op de Website is altijd de laatste en geldende versie.

III. YOGALESSEN VOLGEN – ALGEMEEN

 1. Alle Studenten dienen zich voorafgaand aan elke yoga les die zij (willen) volgen direct bij binnenkomst in te schrijven bij de balie van Bikram Yoga Haarlem op de voor die yoga les bestemde inschrijflijst. Dit geldt ook als de Student zich reeds online heeft aangemeld voor de betreffende yoga les.
 2. De Student kan de lessen vermeld op het Lesrooster volgen op basis van een Lidmaatschap, Lessenkaart of Losse les.

IV. YOGALESSEN VOLGEN OP BASIS VAN LIDMAATSCHAP

 1. Eerste Lidmaatschap: Lidmaatschap mogelijkheden en kortingen 1) Wanneer de Student voor het eerst een Lidmaatschap afsluit bij Bikram Yoga Haarlem, kan de Student kiezen uit twee (2) verschillende Lidmaatschappen: a) Lidmaatschap > 3mnd: Dit Lidmaatschap wordt afgesloten voor een Minimum looptijd van drie (3) achtereenvolgende maanden. b) Lidmaatschap > 12mnd: Dit Lidmaatschap wordt afgesloten voor een Minimum looptijd van twaalf (12) achtereenvolgende maanden. 2) Wanneer een Student voor het eerst een Lidmaatschap afsluit bij Bikram Yoga Haarlem, ontvangt hij/zij korting op zijn/haar Maandbedrag gedurende een bepaalde periode. a) In geval van een Lidmaatschap > 3mnd, ontvangt de Student de vierde (4e) maand gratis. In deze maand wordt geen Maandbedrag afgeschreven. b) In geval van een Lidmaatschap > 12mnd, ontvangt de Student gedurende de eerste twaalf (12) maanden 25% korting op zijn/haar Lidmaatschap (oftewel drie (3) van de twaalf (12) maanden gratis). De 25% korting wordt gedurende de eerste twaalf maanden maandelijks gegeven op het Maandbedrag. Vanaf de dertiende (13e) maand wordt het volledige Maandbedrag geïncasseerd.
  3) Als de Student reeds eerder een Lidmaatschap als bedoeld in artikel IV.1. heeft afgesloten dan komt de Student niet opnieuw in aanmerking voor de kortingen genoemd in de leden 2) onder a) en 2) onder b) hierboven.
 2. Lidmaatschap: totstandkoming, looptijd en voorwaarden 1) Elk Lidmaatschap geeft de Student recht op een ongelimiteerd aantal yogalessen van het Lesrooster gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. 2) Na afloop van de Minimum looptijd loopt het Lidmaatschap automatisch door voor onbepaalde tijd tegen het dan geldende volledige Maandbedrag tot het moment van beëindiging door opzegging als bedoeld in artikel IV.3.
  3) Een Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 4) Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat de Student hiertoe het Lidmaatschapsformulier bij Bikram Yoga Haarlem heeft ingevuld en ondertekend. Vanaf dat moment heeft Bikram Yoga Haarlem het recht het Maandbedrag en eventuele andere openstaande bedragen in verband met het Lidmaatschap (zoals opschortingskosten of mislukte incassokosten) via automatisch incasso te innen van het door de Student opgegeven IBAN. De Student heeft alsdan de verplichting het Maandbedrag maandelijks op de datum van afschrijving beschikbaar te hebben op het op het Lidmaatschapsformulier opgegeven IBAN. De datum van afschrijving is elke volgende maand op de dag van de maand waarop het Lidmaatschap oorspronkelijk is ingegaan. 5) De ingangsdatum van de Minimum looptijd van een Lidmaatschap is de dag dat de Student het Lidmaatschap afsluit en hiertoe een Lidmaatschapsformulier invult en ondertekent. Vanaf die datum kan de Student gebruik maken van het Lidmaatschap. 6) Het Maandbedrag is verschuldigd ongeacht of de Student daadwerkelijk yogalessen volgt bij Bikram Yoga Haarlem. 7) Zie ook artikel VI.2. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot Lidmaatschappen.
 3. Lidmaatschap: beëindiging 1) Elk Lidmaatschap kan na afloop van de Minimum Looptijd worden beëindigd met een opzegtermijn van minimaal één (1) Lidmaatschapsmaand. Opzegging dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling daartoe aan Bikram Yoga Haarlem. Een mededeling via email naar info@bikramyogahaarlem.nl heeft te gelden als schriftelijk. Een opzegging is definitief wanneer de Student van Bikram Yoga Haarlem een email ontvangt ter bevestiging van de opzegging. Onder geen enkel beding kan opzegging geschieden door een mondelinge mededeling aan de balie van Bikram Yoga Haarlem en/of aan één van de yogadocenten van Bikram Yoga Haarlem. a) Voorbeeld 1: Een Lidmaatschap > 3mnd is aangegaan op 12 maart 2016. Dit betekent dat het Lidmaatschap voor het eerst kan worden beëindigd per 12 juni 2016. Om het Lidmaatschap per 12 juni 2016 te beëindigen dient de Student uiterlijk op 12 mei 2016 schriftelijk op te zeggen. Bij opzegging ná de 12 mei 2016 in dit voorbeeld betekent dat het Lidmaatschap pas per 12 juli 2016 kan worden beëindigd. b) Voorbeeld 2: Een Lidmaatschap > 12mnd is aangegaan op 18 februari 2016. De Student wil het Lidmaatschap per 18 augustus 2017 (na 18 maanden) beëindigen. Dit betekent dat de Student in dit voorbeeld het Lidmaatschap uiterlijk op 18 juli 2017 schriftelijk dient op te zeggen. 2) Na beëindiging van een Lidmaatschap kan de Student altijd opnieuw een Lidmaatschap afsluiten. Voor dit Lidmaatschap geldt een Minimum looptijd van drie (3) maanden. Na afloop van de Minimum looptijd kan het Lidmaatschap worden beëindigd met inachtneming van het bepaalde in artikel IV.3. 3) In geval van beëindiging van een Lidmaatschap vindt geen restitutie van geïncasseerde Maandbedragen plaats. De Student blijft het Maandbedrag maandelijks verschuldigd tot aan de datum waarop het Lidmaatschap in overeenstemming met het bepaalde in artikel IV.3. wordt beëindigd.
 4. Lidmaatschap: opschorting 1) De Student die een Lidmaatschap heeft aangeschaft heeft de mogelijkheid om één (1) maal per twaalf (12) Lidmaatschapsmaanden dit Lidmaatschap op te schorten voor de duur van één (1) Lidmaatschapsmaand. Het is niet mogelijk om een Lidmaatschap voor een kortere of langere periode dan één (1) Lidmaatschapsmaand op te schorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Bikram Yoga Haarlem. Indiening van dit verzoek per email naar info@bikramyogahaarlem.nl heeft te gelden als schriftelijk. Onder geen enkel beding kan opschorting geschieden door een mondeling verzoek aan de balie van Bikram Yoga Haarlem en/of aan één van de yogadocenten van Bikram Yoga Haarlem. 2) In geval van langdurige ziekte of in geval van zwangerschap kan het Lidmaatschap voor een periode van maximaal zes (6) Lidmaatschapsmaanden worden opgeschort. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Bikram Yoga Haarlem en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Indiening van dit verzoek per email naar info@bikramyogahaarlem.nl heeft te gelden als schriftelijk. Onder geen enkel beding kan opschorting geschieden door een mondeling verzoek aan de balie van Bikram Yoga Haarlem en/of aan één van de yogadocenten van Bikram Yoga Haarlem. 3) Opschorting als bedoeld in artikel 4.1) en 4.2) hierboven is alleen mogelijk indien de Student het verzoek tot opschorting doet uiterlijk zeven (7) dagen voorafgaand aan de Lidmaatschapsmaand(en) waarvoor de opschorting wordt verzocht. 4) Voor opschorting van een Lidmaatschap als bedoeld in dit artikel 4.1) en 4.2) hierboven wordt een bedrag van tien (10) euro per Lidmaatschapsmaand in rekening gebracht. 5) Een opschorting is definitief wanneer de Student van Bikram Yoga Haarlem een email ontvangt ter bevestiging van de opschorting.
 5. Lidmaatschap: vroegtijdige beëindiging 1) Het is niet mogelijk om het Lidmaatschap vóór het einde van de Minimum Looptijd te beëindigen, tenzij sprake is van de situatie als genoemd in lid 2) van dit artikel. 2) Bij langdurige ziekte of een langdurige blessure kan de Student bij Bikram Yoga Haarlem een verzoek indienen tot vroegtijdige beëindiging van zijn/haar Lidmaatschap. Een verzoek tot vroegtijdige beëindiging moet schriftelijk worden ingediend bij Bikram Yoga Haarlem en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Indiening van dit verzoek per email naar info@bikramyogahaarlem.nl heeft te gelden als schriftelijk. Onder geen enkel beding kan vroegtijdige beëindiging geschieden door een mondeling verzoek aan de balie van Bikram Yoga Haarlem en/of aan één van de yogadocenten van Bikram Yoga Haarlem. 3) In geval van vroegtijdige beëindiging als bedoeld in lid 2) hierboven vervallen alle verstrekte c.q. te verstrekken kortingen die gedurende de Minimale Looptijd zijn verstrekt c.q. zouden zijn verstrekt. Bikram Yoga Haarlem is alsdan gerechtigd om tot aan de datum van beëindiging reeds verstrekte kortingen op de Maandbedragen alsnog te via automatische incasso te incasseren. De Student blijft tot aan de datum van beëindiging de Maandbedragen verschuldigd.

V. YOGALESSEN VOLGEN ANDERS DAN OP BASIS VAN LIDMAATSCHAP

 1. Introductiekaart 1) De Introductiekaart kan éénmalig worden aangeschaft door nieuwe Studenten. 2) De Introductiekaart geeft recht op acht (8) aaneengesloten dagen onbeperkt yogalessen bij Bikram Yoga Haarlem. 3) De Introductiekaart start op de dag dat de Student zijn/haar eerste les bij Bikram Yoga Haarlem volgt. 4) Een Introductiekaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. 10-Lessenkaart 1) De 10-Lessenkaart geeft recht op tien (10) yogalessen bij Bikram Yoga Haarlem. 2) De 10-Lessenkaart is negentig (90) dagen geldig vanaf de dag dat de Student zijn/haar eerste les op deze 10-lessenkaart volgt. 3) Indien de Student na verloop van de negentig (90) dagen als bedoeld in lid 2) hierboven nog lessen over heeft op zijn/haar 10-Lessenkaart, dan kan de Student een Verlenging aanschaffen. Voornoemde Verlenging geeft de Student zestig (60) dagen extra (vanaf de verloopdatum van de 10-Lessenkaart dan wel vanaf de verloopdatum van een eerder aangeschafte Verlenging) om de overgebleven lessen te volgen. 4) De Student kan zijn/haar 10-Lessenkaart onbeperkt blijven verlengen, telkens voor zestig (60) dagen, door telkens een nieuwe Verlenging aan te schaffen wanneer de eerder aangeschafte Verlenging verlopen is. 5) Zowel een 10-Lessenkaart als een Verlenging is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Losse les 1) Een Losse les geeft recht op één (1) yoga les bij Bikram Yoga Haarlem. 2) Een Losse les is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 4. Privéles en Privékaart 1) Een Privéles geeft recht op één (1) Privéles bij Bikram Yoga Haarlem. 2) Een Privékaart geeft recht op vijf (5) Privélessen bij Bikram Yoga Haarlem.
  3) In geval van betaling per Privéles kan de Student kiezen voor een Privéles van 60 minuten of een Privéles van 90 minuten. 4) In geval van een Privékaart kan de Student kiezen uit de Privékaart-60 (vijf lessen van 60 minuten) of de Privékaart-90 (vijf lessen van 90 minuten). 5) Alle Privélessen worden gegeven bij Bikram Yoga Haarlem buiten het Lesrooster om en alleen op afspraak. 6) De Student vraagt een Privéles aan bij Bikram Yoga Haarlem via het contactformulier op de Website of per email naar: info@bikramyogahaarlem.nl. 7) Alle Privékaarten zijn negentig (90) dagen geldig vanaf de dag dat de Student zijn/haar eerste Privéles op deze Privékaart volgt. 8) Alle Privélessen en Privékaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

VI. BETALING EN PRIJSWIJZIGING

 1. Algemeen 1) Alle yogalessen en/of Workshops die de Student volgt bij Bikram Yoga Haarlem moeten voorafgaand aan het plaatsvinden van de te volgen yoga les volledig betaald zijn. 2) Alle Lessenkaarten en Privékaarten moeten voorafgaand aan het plaatsvinden van de eerste les die op deze kaarten wordt gevolgd volledig betaald zijn. 3) Alle verkopen bij Bikram Yoga Haarlem zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bikram Yoga Haarlem geeft geen geld terug. 4) Bikram Yoga Haarlem behoudt zicht het recht voor om de prijzen van de Lidmaatschappen, Lessenkaarten, Losse lessen, Privélessen en Privékaarten en/of andere producten en/of diensten te wijzigen. 5) Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op verkopen die tot stand zijn gekomen vóór de betreffende prijswijziging, behalve in het geval van lid 2. onder 4) van dit artikel en met inachtneming van lid 2. onder 5) van dit artikel. 6) Prijswijzigingen als bedoeld in dit artikel worden vooraf aangekondigd in de ruimten van Bikram Yoga Haarlem en/of per email en vermeld op de Website.
 2. Lidmaatschap 1) De Student kan alleen een Lidmaatschap aanschaffen bij betaling via een automatisch incasso. De datum van afschrijving is elke volgende maand op of rond dezelfde dag van de maand als waarop het Lidmaatschap oorspronkelijk werd afgesloten. 2) Indien het Maandbedrag niet kan worden geïncasseerd zal voor elke mislukte incassopoging een bedrag van vijftien (15) euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Bikram Yoga Haarlem behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van de betreffende Student op te schorten tot de betaling is voldaan. De Student blijft het openstaande Maandbedrag onverminderd verschuldigd. 3) Indien de Student een betalingsachterstand heeft van meer dan veertien (14) dagen kan Bikram Yoga Haarlem het Lidmaatschap van de Student opschorten dan wel beëindigen. De Student blijft ook na de opschorting c.q. beëindiging van het Lidmaatschap het tot aan de opschorting c.q. beëindiging openstaande bedrag verschuldigd. Indien de betalingsachterstand ontstaat gedurende de Minimum looptijd blijft de Student na de in dit artikel bedoelde opschorting c.q. beëindiging tevens de Maandbedragen tot aan het einde van de Minimum looptijd verschuldigd.
  4) Bikram Yoga Haarlem behoudt zicht het recht voor om het Maandbedrag gedurende de looptijd van een Lidmaatschap te wijzigen. 5) Het Maandbedrag kan voor de Student niet worden gewijzigd gedurende de Minimum looptijd van een Lidmaatschap.
 3. Lessenkaarten, Losse lessen, Privélessen en Privékaarten De Student kan Lessenkaarten, Losse lessen, Privélessen en Privékaarten contant of met PIN afrekenen bij de balie van Bikram Yoga Haarlem of deze online aanschaffen via de Website via de op de Website aangeboden betaalmethoden.

VII. LESROOSTER

 1. Het Lesrooster staat op de Website. Bikram Yoga Haarlem behoudt zich het recht voor het Lesrooster elk moment te wijzigen. Eventuele tijdelijke of definitieve wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de ruimten van Bikram Yoga Haarlem, vermelding op de Website en/of per email.
 2. Bikram Yoga Haarlem is het hele jaar geopend. Bikram Yoga Haarlem behoudt zich het recht voor om op vooraf aangekondigde c.q. aan te kondigen data (bijvoorbeeld feestdagen) de yogaschool te sluiten óf het Lesrooster te wijzigen.
 3. Bikram Yoga Haarlem behoudt zich het recht voor om een yoga les van het Lesrooster te annuleren, dan wel de op het Lesrooster genoemde docent te wijzigen.

VIII. RESERVEREN

 1. Studenten kunnen voor yogalessen bij Bikram Yoga Haarlem vooraf een reservering maken via de Website.
 2. Reserveren is niet verplicht en aan het maken van een reservering zijn geen kosten verbonden.

IX. HUISREGELS

 1. Alle Studenten dienen de volgende Huisregels van Bikram Yoga Haarlem in acht te nemen: 1) Kom schoon en fris naar de yoga les. Het gebruik van geurloze deodorant wordt aangeraden. 2) Draag geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren en gebruik geen parfumsprays of deodorantsprays in de ruimten van Bikram Yoga Haarlem. 3) Draag schone en geschikte yogakleding tijdens de yogalessen, waarin je gemakkelijk kunt bewegen en zweten. 4) Volg altijd de instructies van de yogadocent(en) op. 5) Houd rekening met andere Studenten door na de yoga les kort te douchen. 6) Het gebruik van (wegwerp)scheermesjes en/of nagelknippers in de (douche)ruimten van Bikram Yoga Haarlem is niet toegestaan. 7) Laat schoenen en (buiten)slippers achter bij de schoenenbank bij de voordeur van Bikram Yoga Haarlem. Slippers mogen binnen gedragen worden (behalve in de yoga zaal) mits deze nooit buiten zijn gedragen. Alleen blote voeten in de yoga zaal.
  8) Een rubberen “sticky” yoga mat en handdoek (groot genoeg om de yoga mat grotendeels te bedekken) zijn verplicht voor alle yogalessen. Studenten kunnen deze zelf meenemen. Bikram Yoga Haarlem biedt ook yogamatten en yogahanddoeken te huur of te koop aan bij de balie. 9) Om iedereen optimale rust te gunnen, worden Studenten verzocht om voor, tijdens en na de yoga les niet te praten in de yoga zaal en in de andere ruimten zachtjes te praten. 10) Deelname aan de yogalessen onder invloed van alcohol of drugs is strikt verboden. 11) Roken is verboden in alle ruimten van Bikram Yoga Haarlem, inclusief de toiletten, de tuin en direct vóór de voordeur van Bikram Yoga Haarlem. 12) Mobiele telefoons, tablets en andere elektronica dienen vóór of bij binnenkomst te worden uitgezet. Alle elektronica dient (uitgeschakeld) in de kleedkamers te worden opgeborgen. Het meenemen van deze en andere kostbaarheden is op eigen risico. 13) Laat kostbaarheden thuis. 14) De (lichamelijke) integriteit van Studenten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt bij Bikram Yoga Haarlem niet getolereerd.
 2. Bikram Yoga Haarlem behoudt zich het recht voor Studenten die naar haar mening de Huisregels, zoals genoemd in artikel IX.1. hierboven niet naleven, de toegang tot Bikram Yoga Haarlem te ontzeggen en het Lidmaatschap of de Lessenkaart van de betreffende Student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld. Reeds bestaande betalingsverplichtingen van de betreffende Student blijven in dat geval onverminderd bestaan.

X. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan yogalessen en/of Workshops 1) De Student volgt de yogalessen en/of Workshops op eigen risico. 2) Bikram Yoga Haarlem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade in verband met deelname aan yogalessen en/of Workshops door Studenten. 3) Bikram Yoga Haarlem werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten. 4) Om eventuele risico’s op blessures en schade tot een minimum te beperken hanteert Bikram Yoga Haarlem de volgende richtlijnen voor Studenten. Het is aan de Student zelf om deze richtlijnen na te leven: a) Zorg dat je voorafgaand aan deelname aan een les op de hoogte bent van wat de yogalessen inhouden. Je kunt hiertoe de Website te raadplegen en voor meer informatie of uitleg contact opnemen met Bikram Yoga Haarlem door een email te sturen naar info@bikramyogahaarlem.nl. b) Als je twijfelt of je lichamelijk in staat bent tot het volgen van de yogalessen: Consulteer altijd een arts en/of degene bij wie je onder behandeling bent voordat je begint met de yogalessen. c) Indien je (recent) een operatie hebt ondergaan, chronische gezondheidsklachten hebt, een blessure hebt en/of anderszins onder medische behandeling bent: Consulteer altijd een arts en/of degene bij wie je onder behandeling bent voordat je begint met de yogalessen. d) Indien je zwanger bent: Consulteer altijd een arts en/of jouw verloskundige voordat je begint met de yogalessen. e) Indien één (of meer) van de situaties genoemd in de leden b), c) en/of d) hierboven op jou van toepassing is/zijn of als je andere lichamelijke klachten hebt, meld dit altijd voorafgaand aan de yoga les aan de yogadocent die lesgeeft. f) Luister naar en volg de instructies van de yogadocent die lesgeeft. g) Voer de ademhalingsoefeningen en yogahoudingen zorgvuldig en rustig uit en wees je bewust van je eigen (lichamelijke) grenzen. h) Forceer niets tijdens de yogalessen en voer geen yogaoefeningen uit die pijnlijk zijn. i) Stel vragen aan de yogadocent die lesgeeft wanneer je een oefening of houding niet begrijpt of wanneer je een instructie niet begrijpt.
 2. Verlies van of schade aan eigendommen 1) Het achterlaten van eigendommen in de kleedkamers of andere ruimten van Bikram Yoga Haarlem is op eigen risico van de Student. 2) Bikram Yoga Haarlem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade in verband met het achterlaten van eigendommen door Studenten bij Bikram Yoga Haarlem. 3) Bikram Yoga Haarlem bewaart alle bij haar achtergelaten zaken (verder: “gevonden voorwerpen”) vier (4) weken. Na vier (4) weken brengt Bikram Yoga Haarlem de gevonden voorwerpen naar een kringloopwinkel of gooit deze weg, zonder dat voor de Student enig recht op vergoeding bestaat.

XI. PERSOONSGEGEVENS

 1. Bikram Yoga Haarlem verzamelt persoonsgegevens van Studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betaalopdrachten en voor administratie- en informatiedoeleinden. Bikram Yoga Haarlem gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.
 2. Bikram Yoga Haarlem gebruikt de in artikel XI.1. genoemde persoonsgegevens onder meer om Studenten op de hoogte te brengen van door Bikram Yoga Haarlem georganiseerde activiteiten en van eventuele wijzigingen in het Lesrooster.
 3. Indien de Student geen prijs stelt op het ontvangen van de informatie als bedoeld in lid 2) hierboven kan de Student dit aan Bikram Yoga Haarlem meedelen door een email te sturen naar info@bikramyogahaarlem.nl. De Student is ervan op de hoogte dat het in dat geval niet mogelijk is van alle online diensten en producten gebruik te maken.
 4. Bikram Yoga Haarlem geeft de persoonsgegevens van haar Studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

XII. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die in verband met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, en/of andere verkopen van Bikram Yoga Haarlem of dienstverlening door Bikram Yoga Haarlem ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Download Algemene Voorwaarden in PDF